Japan Dream Team

Team from Tokyo, Tokyo

16 Robots

TMR-T6

3kg (Auto)

TMR-N7

3kg (Auto)

TMR-H7

3kg (Auto)

Rokujigen-K

3kg (Auto)

Bakufu

3kg (Auto)

Fujin

3kg (R/C)

Raicho-R

3kg (R/C)

RPS-13

3kg (R/C)

Muma

3kg (R/C)

Raimei

3kg (R/C)

Saifu

3kg (R/C)

Sakura2

3kg (Auto)

Yrobo

3kg (R/C)

Tico

3kg (R/C)

Sakura3

3kg (Auto)

Ryofuu

3kg (Auto)

2 Events Attended

Event Date Location
RoboGames 2008 Jun 15, 2008 San Francisco, CA, US
ROBOlympics 2004 Mar 21, 2004 San Francisco, CA, US

Team Members

Kenji Ishii
Takashi Arahori
Hiroya Fujizaki
Ryo Tochio
Tomohisa Fujizaki
Ryosuke Sugino
a Iwahara
Masaharu Uchida
Katsuhiro Arahori