Yrobo

3kg (R/C) --- Sumo

Japan Dream Team - Tokyo, Tokyo

Robot Specs

Team Japan Dream Team
Class 3kg (R/C)
Category Sumo

1 Event Attended

Event Date Location
RoboGames 2008 Jun 15, 2008 San Francisco, CA, US

Team Members

Kenji Ishii
Takashi Arahori
Hiroya Fujizaki
Ryo Tochio
Tomohisa Fujizaki
Ryosuke Sugino
a Iwahara
Masaharu Uchida
Katsuhiro Arahori